หน้าแรกกลยุทธ์​

กลยุทธ์

ที่ธนาคารยูโอบี กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราได้รับการสนับสนุนโดยวัตถุประสงค์ขององค์กรและสะท้อนแนวทางธุรกิจของเราในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับความรับผิดชอบ

หลักการชี้นำ​

 

หลักการ 5 ประการถูกใช้เป็นหลักการชี้นำสำหรับวิธีจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า เพื่อนร่วมงาน นักลงทุน คู่ค้า รวมทั้งชุมชนที่เราดำเนินงาน ในฐานะหนึ่งในธนาคารชั้นนำของเอเชีย ธนาคารยูโอบีมีหน้าที่ในการสนับสนุนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาวของภูมิภาค นอกจากนี้ เรายังตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฝังหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนทั่วทั้งกลุ่มของเรา แนวทางระยะยาวและมีความรับผิดชอบคือมรดกของเราและเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา​​

การผลักดันอนาคตแห่งการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กับลูกค้าของเรา​

มีส่วนร่วมกับลูกค้าของเราในเชิงรุก เพื่อโน้มน้าวแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนกับพวกเขา เพื่อความยืดหยุ่นในการดำเนินการในระยะยาว​

สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย​

รักษาวามเกี่ยวข้องสอดคล้องทางเศรษฐกิจโดยการดำเนินตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน​

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและความคืบหน้าการดำเนินงาน​

ดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล อย่างสมเหตุสมผล โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดและการแข่งขัน​

การปฎิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นมาตรการในระดับพื้นฐาน​

​ดำเนินการให้แนวทางความยั่งยืนของเราให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ของรัฐบาลในตลาดหลักของเรา

การขับเคลื่อนด้วยคุณค่า​

สอดคล้องกับค่านิยมอันยาวนานและแตกต่างของเรา​

แกนหลักสี่ประการของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

 

แกนหลักสี่ประการของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนถูกกำหนดขึ้น จากจุดแข็งพื้นฐานของธนาคารที่หยั่งรากลึกในค่านิยมที่เรายึดมั่น อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ ธนาคารยูโอบี ความรับผิดชอบที่เรามี และบทบาทของเราเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร แกนหลักแต่ละแกนกำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เรามุ่งหมายบรรลุและเพื่อตรวจสอบว่าเราได้นำกลยุทธ์ มาปฏิบัติใช้ พร้อมมีแผนการดำเนินการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนรองรับ

ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน 
chevron

ในการขับเคลื่อนธนาคารสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น เราคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร โดยผนวกข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไว้ในกระบวนการประเมินและอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งนำเสนอโซลูชันที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างในชุมชนของพวกเขา นอกจากนี้ เรายังประยุกต์ใช้และสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ยืดหยุ่นในด้านสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนลูกค้าในการ เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้นอกเหนือจากการให้สินเชื่อ เรายังคงสร้างความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืนของเราให้เติบโต​ ​

ธนาคารมุ่งมั่นทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับลูกค้า โดยยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในทุกแง่มุมของการมีปฏิสัมพันธ์ อีกทั้งยังคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งการใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ระบบธนาคารทำงานง่ายขึ้น ชาญฉลาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งหวังว่าลูกค้ารายย่อยและธุรกิจในชุมชนที่เราให้บริการอยู่นั้นจะเข้าถึงระบบธนาคารได้ง่ายและครอบคลุม เราพร้อมอยู่เคียงข้างและรักษาข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วยระบบและกระบวนการที่มีความปลอดภัยสูง

เราเชื่อมั่นว่าพนักงานของเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ ลูกค้า ธุรกิจ และชุมชน เราจึงพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้เป็นผู้ชำนาญการกับค่านิยมของธนาคาร เราพร้อมเปิดรับบุคลากรที่มีจุดแข็งและความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถและในการแข่งขันของเรา เราเสริมทักษะให้กับพนักงานพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต พร้อมไปกับการดูแลสวัสดิการและความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เรายังเสริมสร้างให้พนักงานมีความสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารผ่านการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา รวมไปถึงการยกระดับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงาน

เราเชื่อว่าการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ หมายถึงการที่เราต้องธำรงไว้ซึ่งความรับผิดชอบของ องค์กรในการรักษามาตรฐานด้าน ธรรมาภิบาลและ การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสูงสุด ปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ และปกป้องระบบการเงิน เรามุ่งมั่น สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านศิลปะ เยาวชน และ การศึกษา นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมและสนับสนุน การดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับการดำเนินการของ ธนาคารและกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ความพยายาม เหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ต่อไปด้วยกัน

การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN SDGs)​

 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) กำหนดวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากลภายในปี 2573 โดยเรียกร้องการดำเนินการร่วมกันจาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้กำหนดกลยุทธ์ของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั้ง 17 ประการของ UN SDGs โดยตระหนักดีว่าแม้ว่าธนาคารยูโอบี ประเทศไทยจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการมีส่วนร่วมโดยตรงกับเป้าหมายย่อยระดับสากลนี้ แต่ขอบเขตในการดำเนินกิจกรรมด้านการเงินอย่างยั่งยืนของเราที่ได้รับการขยายให้กว้างยิ่งขึ้น การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและกิจกรรมการลงทุนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกที่ตามมาจะช่วยให้เราปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับสากลทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น​ ​

ในปี 2564 กลุ่มธนาคารยูโอบีเข้าร่วมกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nationals Global Compact) ในฐานะองค์กรสมาชิก เราสนับสนุนหลักโกลบอลคอมแพ็ก 10 ประการ ใน ด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการไม่ยอมรับการทุจริต ตลอดจนมุ่งมั่นผนวกหลักการเหล่านี้เข้ารวมกับวัฒนธรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการดำเนินการในแต่ละวันของธนาคาร​

กรอบพันธบัตรที่ยั่งยืนของธนาคารยูโอบี​

 

กรอบพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของยูโอบีซึ่งเปิดตัวในปี 2564 กำหนดการออกตราสารหนี้ใดๆ โดยยูโอบีร่วมกับบริษัทสาขาธนาคารของเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของเราสำหรับโครงการสีเขียวและเพื่อสังคมที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

กรอบพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนครอบคลุมถึง​

  • พันธบัตรสีเขียวเพื่อเป็นเงินทุนและ/หรือเพื่อรีไฟแนนซ์สินทรัพย์สีเขียวที่เข้าเกณฑ์​
  • พันธบัตรเพื่อสังคมเพื่อเป็นเงินทุนและ/หรือเพื่อรีไฟแนนซ์สินทรัพย์เพื่อสังคมที่เข้าเกณฑ์
  • พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเพื่อเป็นเงินทุนและ/หรือเพื่อรีไฟแนนซ์สินทรัพย์สีเขียวที่เข้าเกณฑ์และสินทรัพย์เพื่อสังคมที่เข้าเกณฑ์​ ​

โดยมีความสอดคล้องกับ​

  • พันธบัตรสีเขียวเพื่อเป็นเงินทุนและ/หรือเพื่อรีไฟแนนซ์สินทรัพย์สีเขียวที่เข้าเกณฑ์
  • หลักการพันธบัตรสีเขียวของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ หลักการพันธบัตรเพื่อสังคม และแนวทางพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน และ​
  • มาตรฐานพันธบัตรสีเขียวของอาเซียน มาตรฐานพันธบัตรเพื่อสังคม และมาตรฐานพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน

Sustainalytics ซึ่งเป็นบริษัทด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลที่มีความเป็นอิสระ​ ให้ความเห็นของบุคคลที่สามเกี่ยวกับกรอบพันธบัตรที่ยั่งยืนของยูโอบี​

ในเดือนกรกฎาคม 2022 เราเผยแพร่รายงานการจัดสรรพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนและผลกระทบต่อความยั่งยืนของ UOB ฉบับแรกเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ออกในเดือนเมษายน 2021 รายงานดังกล่าวแบ่งปันการจัดสรรรายได้และการกระจายพอร์ตสินทรัพย์ตามภูมิศาสตร์และภาคส่วน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้น​

Earnst and Young LLP ให้การรับประกันอย่างจำกัดโดยอิสระสำหรับทั้งกรอบพันธบัตรที่ยั่งยืนของยูโอบีและสมาคมตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน

Earnst and Young LLP ให้การรับประกันอย่างจำกัดโดยอิสระสำหรับทั้งกรอบพันธบัตรที่ยั่งยืนของยูโอบีและสมาคมตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของยูโอบีและรายงานผลกระทบ