หน้าแรกธรรมาภิบาล​
ธรรมาภิบาล​

ธรรมาภิบาล​

กรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นซึ่งเป็นแนวทางของธนาคารในการดำเนินธุรกิจ

โครงสร้างธรรมาภิบาล​

 

โครงสร้างธรรมาภิบาลช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกำกับดูแลของผู้นำตลอดจนการพัฒนาและการจัดการกลยุทธ์และความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ​

กรอบแนวทางความยั่งยืนของกลุ่ม​

 

กรอบแนวทางความยั่งยืนของกลุ่มได้รับการจัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนโดยนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดความมุ่งมั่นของเราและแนวทางของเราในการดำเนินธุรกิจ กรอบดังกล่าวสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจของยูโอบีในทุกระดับ โดยจะให้คำแนะนำในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและโอกาสทางธุรกิจในบริบทของผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

นับเป็นความรับผิดชอบของพนักงานธนาคารยูโอบีทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ทีมผู้บริหารของหน่วยงานธนาคารยูโอบีมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในแต่มิติ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าลูกคู่ค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันในทุกที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนถูกรวมเข้ากับดัชนีชี้วัดความสำเร็จหลักและกระบวนการประเมินสำหรับเพื่อนร่วมงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​

การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมความเสี่ยง​

 

ธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่งและวัฒนธรรมความเสี่ยงที่แข็งแกร่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร การสร้างคุณค่าและความยั่งยืน สร้างขึ้นจากคุณค่าแห่งเกียรติยศ องค์กร ความสามัคคี และความมุ่งมั่น การกำกับดูแลกิจการของเราได้รับการสนับสนุนโดยผู้นำที่แข็งแกร่งหรือคณะกรรมการและผู้บริหารของเรา สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่แข็งแกร่งของเรา การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของเรากับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และวัฒนธรรมความรับผิดชอบและความรับผิดชอบของเรา​

 

เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยงทั่วทั้งกลุ่มธนาคารยูโอบี:  

  • กำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบ e-learnings เป็นประจำทุกปี​ ในหัวข้อวัฒนธรรมความเสี่ยงของยูโอบี ตลอดจนการฝึกอบรมที่มุ่งเสริมการเน้นด้านการจัดการความเสี่ยง​ ความประพฤติในด้านต่างๆ เช่น จรรยาบรรณของธนาคารยูโอบีการต่อต้านการฟอกเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความปลอดภัยการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ความปลอดภัยของข้อมูลและไซเบอร์​ การตระหนักถึงความเสี่ยง และพระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร​
  • กำหนดให้ธุรกิจหลักและหน่วยงานสนับสนุนดำเนินการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินวัฒนธรรมความเสี่ยงภายในแต่ละหน่วยงาน​
  • พูดคุยกับผู้นำระดับสูงและสำรวจมุมมองของพวกเขาบ่อยครั้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเสี่ยง ตลอดจนกรณีศึกษาและบทเรียนที่ได้รับบนอินทราเน็ตของเรา
  • ตรวจสอบการสื่อสารทั่วทั้งธนาคารอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุม การจัดกลุ่มสนทนา และการมีวารสารภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
  • รวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในของเราแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานเพื่อวัดความเข้าใจของวัฒนธรรมความเสี่ยงที่แพร่หลายทั่วทั้งกลุ่ม และ​
  • สำรวจคณะกรรมการบริหารระดับสูงเพื่อประเมินการเปิดกว้างและความแข็งแกร่งต่อความท้าทายและความท้าทายเหล่านั้นการพิจารณาความเสี่ยงในกระบวนการตัดสินใจ

 

 

การแจ้งเบาะแส​

พนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจ และสาธารณชนสามารถรายงานข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดที่น่าสงสัยหรือเกิดขึ้นจริงได้อย่างเป็นความลับและปลอดภัย โดยปราศจากความกลัวหรือการตอบโต้ ผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสของเรา พวกเขาอาจโทรหาสายด่วนแจ้งเบาะแส อีเมล หรือโทรหาหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานคณะกรรมการ นโยบายการแจ้งเบาะแสของธนาคารยูโอบีได้รับการทบทวนทุกปีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ​

รายงานอาจส่งทางไปรษณีย์ถึงหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ UOB, One Raffles Place, Tower 1 #15-02, singapore 048616 หรือทางอีเมลไปที่ whistleblowing@uobgroup.com รายงานทั้งหมดที่ได้รับจะเป็นความลับและได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระโดยฝ่ายตรวจสอบของกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ดูแลนโยบายการแจ้งเบาะแส การตรวจสอบกลุ่มส่งรายงานการแจ้งเบาะแสที่ได้รับไปยังคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ​

 

 

การห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน​

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายพนักงานของกลุ่มธนาคารยูโอบี ซึ่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน นโยบายได้รับการทบทวนทุกปีและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ORMC)​

ธนาคารยูโอบีได้วางระบบการกวาดล้างก่อนการซื้อขายซึ่งกำหนดให้พนักงานซึ่งอาจได้รับการคาดการณ์ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อทำการประกาศและขออนุมัติก่อนที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ นอกจากนี้ Group Compliance จะตรวจสอบธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นประจำเพื่อตรวจหาการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น พนักงานอาจถูกลงโทษทางวินัยหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย​