ก้าวเล็กๆ เพื่อสิ่งตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กับการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency)

  • ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้รับเหมาก่อสร้างผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง
แชร์:Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn

 

กันยายน 2564

 

การจัดการกับความต้องการภายในอาคาร เพื่อบรรลุเป้าหมายสีเขียว (green targets) ด้วยเป้าหมายที่ท้าทายของนานาประเทศในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency) จะมีส่วนสำคัญในการลดการสูญเสียพลังงานอย่างสิ้นเปลือง ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ประเทศในเอเชียได้ให้คำมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึงร้อยละ 65 ภายในปี 2573 (เมื่อเทียบกับระดับในปี 2548)

การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency) คืออะไร? การอนุรักษ์พลังงาน (EE) คือแนวคิดในการใช้พลังงานให้น้อยลงในการทำกิจกรรมเดิม ซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดการสูญเสียพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน (EE) มีความสำคัญ โดยผู้ที่นำแนวคิดนี้มาปรับใช้จะสามารถ (ก) ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ข) การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และ (ค) ประโยชน์ในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การมีภาพลักษณ์และแบรนด์ที่ดีขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG)

อาคารต่างๆ คือตัวการสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาคารและโครงการก่อสร้างต่างๆ มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณที่ปล่อยทั้งหมด ด้วยข้อมูลดังกล่าวประกอบกับเป้าหมายของรัฐบาลต่างๆ ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจึงเชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน (EE) ของอาคารต่างๆ

โอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ เราเล็งเห็นโอกาสที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน (EE) โดยมีการประมาณการว่าจะมีการลงทุนถึง 9.6 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ภายในปี 2573 ในตลาดหลักๆ ของเอเชีย ซึ่งรวมถึงสิงค์โปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ ภายใต้สมมติฐานของเรา การลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน (EE) จะอยู่ที่ร้อยละ 20 สำหรับอาคารเชิงพาณิชย์ และร้อยละ 30 สำหรับอาคารอุตสาหกรรมต่างๆ

บทบาทของธนาคารยูโอบี ในการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน (EE) ธนาคารยูโอบี มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น จึงได้วางกรอบแนวคิดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Sustainable Finance Framework หรือ UOBSCSFF) เราช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่สามารถเข้าถึงการอนุรักษ์พลังงาน (EE) และสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน

จากมุมมองเรื่องโอกาสในพลังงานแสงอาทิตย์ ธนาคารยูโอบีได้เปิดโครงการ ยู-โซลาร์ (U-Solar Program) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคในรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุม “one-stop-shop” เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้รับเหมา และผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ได้รับประโยชน์จากโอกาสในพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองเชิงลึกข้างต้นและบริการทางธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกและบริการด้านการธนาคาร กรุณาส่งอีเมลมาที่ SG.C&I@UOBgroup.com

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด