การพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ

  • career-developmentcareer-development

ที่ยูโอบี เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณค้นหาศักยภาพสูงสุดของตนในแต่ละระดับตำแหน่งพนักงาน

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพไม่ว่าเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานปัจจุบัน หลักสูตรต่างๆประกอบด้วย การพัฒนาทักษะในสายงานและความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทักษะในการสื่อสารและการบริหารจัดการ รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆที่หลากหลายเพื่อเสริมคุณสมบัติในการปฎิบัติงาน

เราสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสโอนย้ายระหว่างสายงานหรือข้ามไปทำงานต่างประเทศในกลุ่มยูโอบี เพื่อจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ และมีทักษะ ความรู้ใหม่ๆในแต่ละระดับตำแหน่ง การได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในสายงานต่างๆ ของยูโอบีจะทำให้คุณก้าวหน้าในอาชีพ และทำให้พนักงานสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาช่วยองค์กรในการพัฒนาหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันให้กับลูกค้า นอกจากนี้เราส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อการเติบโตก้าวหน้าเป็นผู้นำในอนาคตกับเรา

หลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ (SEED Competency : การสร้างกลยุทธ์ - Strategise, การมีส่วนร่วม - Engage, การปฎิบัติ- Execute and การพัฒนา - Develop) จะช่วยผลักดันให้พนักงานสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมตามที่คาดหวังในแต่ละตำแหน่ง คุณจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อเติบโตเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในยูโอบี

การส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตในระยะยาว พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงและมีศักยภาพสูงจะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาความเป็นผู้นำโดยการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการเรียนรู้ในหลักสูตร UOB Leadership Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการเป็นผู้นำที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และเสริมสร้างความคิดเชิงกลยุทธ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่