สายงานสนับสนุนธุรกิจธนาคาร

เราคือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระและเที่ยงธรรม และให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มคุณค่า เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน  เรายังช่วยสนับสนุนกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ โดยประยุกต์วิธีการที่มีระบบและระเบียบวินัย เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล

เรามีหน้าที่ดูแลแบรนด์ยูโอบีและอัตลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการ และการวัดประสิทธิภาพของแบรนด์ เรานำเสนอศิลปะแห่งแบรนด์ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีหลักการ และเป็นระบบ เพื่อให้คนในองค์กรเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ยูโอบีที่น่าภาคภูมิใจของพวกเรา เป้าหมายของเราคือสร้างการรับรู้และมูลค่าของแบรนด์ เพื่อยกระดับให้ยูโอบีเป็นแบรนด์ของภูมิภาคเอเชียที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล ด้วยแนวคิดทางธุรกิจและค่านิยมที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยกาลเวลาอันยาวนาน

เราทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือ ให้แก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของธนาคาร มีความรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มยูโอบีดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำกับดูแล ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบอย่างรวดเร็วและเข้มงวดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ฝ่ายกำกับธุรกิจจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในธนาคาร เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความร่วมมือกันนี้รวมถึงการพัฒนาระบบที่ปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะนำกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลต่างๆ เข้าไปกำหนดไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในธนาคารมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีทางด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลของทางการ

Credit and Risk Management ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานอนุมัติสินเชื่อ สายงานบริหารสินทรัพย์พิเศษ เราสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆของกลุ่มยูโอบี ให้อยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึงความสามารถในการระบุ การประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประเมินผลรวมขององค์ประกอบของความเสี่ยงทั้งหมดได้

สายงานบริหารความเสี่ยง
เราได้พัฒนาสร้างกรอบและดำเนินการแนวทางการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเทศของกลุ่มธนาคารยูโอบี ซึ่งรวมถึงการก่อตั้งแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการในการกำหนดโครงสร้างขอบเขตของวงเงิน การมอบหมายผู้มีอำนาจ การพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงสำหรับเป็นตัวชี้วัดในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทำวิเคราะห์ในเชิงสถานการณ์จำลอง และการวิเคราะห์ในเชิงการทดสอบในภาวะวิกฤต สายงานบริหารความเสี่ยงตั้งขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัย ของกลุ่มยูโอบี

สายงานอนุมัติสินเชื่อ
เรามีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ ของกลุ่มยูโอบี เพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตสินเชื่อโดยรวมของกลุ่มยูโอบีมีคุณภาพดี โดยการวางขอบข่ายงานและนำนโยบาย เครื่องมือ รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อมาประยุกต์ใช้ เรามีบุคลากรครอบคลุมกลุ่มลูกค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ลูกค้าเชิงพาณิชย์หรือลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก สถาบันการเงิน ตลอดจนลูกค้ารายบุคคล

สายงานบริหารสินทรัพย์พิเศษ
เราเป็นผู้จัดการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพของลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ และจัดการเรื่องสินทรัพย์รอการขายของธนาคาร ขอบเขตของงานหมายรวมถึงการจัดทำแผนการจัดการหนี้ การเจรจากับลูกหนี้ ตลอดจนถึงการดูแลให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือแผนการชำระคืนที่ได้อนุมัติและตกลงกันไว้แล้ว

เราตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทั่วทั้งกลุ่ม

Data Management Office

เราเป็นหน่วยงานที่วางรากฐานการจัดการข้อมูลและการรายงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดนโยบายในการได้มาและการใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

Big Data Analytics 

เราเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกลุ่มธุรกิจในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ทั้งองค์กร เรามีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการวิเคราะห์เพื่อความเป็นเลิศและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ นำการวิเคราะห์ไปใช้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วทั้งกลุ่ม งานหลักของเราคือการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ไปจนถึงด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เราบริหารจัดการความต้องการด้านการเงินและการบริหารของกลุ่มเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

กลุ่มงานการเงิน
เราเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนทางรายงานการเงิน เพื่อการประกอบการการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยหน่วยงานนี้มีหน้าที่เตรียมข้อมูลผลงานทางการเงินเชิงลึก ผ่านทางงบการเงิน การรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

Regional CFO Office
เราอำนวยความสะดวกในการกำหนดตำแหน่งเป้าหมายทางการเงินภายในกลุ่มโดยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มและทีมงานด้านการเงินและการบริการทั่วไปของแต่ละประเทศ

งานนักลงทุนสัมพันธ์
เราช่วยนักลงทุนของเราในการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานและแนวโน้มทางธุรกิจของกลุ่ม

งานวิจัย
เราสนับสนุนกลุ่มและลูกค้าภายนอกในด้านการวิจัยเศรษฐกิจมหภาคและตลาดการเงิน นอกจากนี้เรายังประเมินผลกระทบต่อมาตรการทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และตลาดสินทรัพย์ต่างๆ

หน่วยงานสนับสนุนงานธนาคาร
เราจัดการและดูแลเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในนามของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนเรื่องความปลอดภัย และการให้บริการทั่วไป

เราเป็นสายงานที่ทำให้ความต้องการขององค์กรและของพนักงานเป็นไปอย่างสมดุล เราเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเพื่อสามารถผลักดันธุรกิจของยูโอบีเติบโตอย่างยั่งยืน การทำงานของทีมงานทรัพยากรบุคคลอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นหลัก 4 ประการ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างโอกาสด้านสายอาชีพ สร้างโอกาสที่แตกต่าง และการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี

หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ หน่วยงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และหน่วยงานบริหารค่าตอบแทน (Business Management, Talent Acquisition and Rewards)
เราพัฒนาและบริการให้คำปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมถึงนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการโอนย้ายพนักงานในกลุ่มยูโอบี

หน่วยงานพัฒนาองค์กรและพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management and Organization Development)
เราช่วยวางแผนการเติบโตของผู้นำและสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

หน่วยงานฝึกอบรมและการเรียนรู้
เราพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หน่วยงานกลยุทธ์และการบริการงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy and Services)
เราคิดริเริ่มและผลักดันกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งให้บริการต่างๆแก่พนักงาน ดูแลระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนข้อมูลตามความต้องการทางธุรกิจของกลุ่มยูโอบี

หน่วยงานนโยบาย และแรงงานสัมพันธ์ (Policies, Governance and Employee Relations)
เราปลูกฝังสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงานและสหภาพแรงงาน รวมทั้งควบคุม ดูแลวินัยของพนักงาน ผ่านทางการสื่อสารและการกำหนดนโยบายของกลุ่มยูโอบี

เราประกอบด้วยทีมงานด้านกฎหมาย และด้านเลขาธิการธนาคาร โดยทีมงานด้านกฎหมายทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับกลุ่มของยูโอบี เพื่อให้การสนับสนุนทางกฎหมายได้อย่างทันท่วงที มีความถูกต้อง และนำไปปฏิบัติต่อได้ การสนับสนุนดังกล่าวช่วยในการตัดสินใจเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า โดยยังคงคำนึงถึงการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มยูโอบี ทีมงานเลขาธิการธนาคารปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการของธนาคารและของบริษัทในเครือธนาคารยูโอบี สิงคโปร์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง และจัดให้กรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอีกด้วย

เราทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทั่วทั้งธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างและปกป้องชื่อเสียงของธนาคารยูโอบี ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและลูกค้าเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของธนาคาร นอกจากนี้ เรายังมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยความเอาใจใส่และสม่ำเสมอ ผ่านบริการที่น่าเชื่อถือและแตกต่างอย่างเข้าใจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่