โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ (UOB Singapore Internship Programme)

Programme Overview

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน (UOB Singapore Internship Programme) ของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ เป็นโปรแกรมซึ่งมีระยะเวลา 10 สัปดาห์ คุณจะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในสายงานที่คุณเลือก ในระหว่างการฝึกงาน คุณจะได้รับประสบการณ์ ได้เรียนรู้ถึงปัญหา ความท้าทาย และได้รับประโยชน์จากการที่จะเริ่มอาชีพของคุณในธุรกิจธนาคาร รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของยูโอบี การที่จะเป็นนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบีนั้น คุณจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และนำความรู้นั้นไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงในการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ และคุณอาจจะได้รับโอกาสให้เข้ามาร่วมงานเป็นพนักงานประจำกับยูโอบี ประเทศสิงคโปร์หลังจากสำเร็จโครงการฝึกงาน คุณจะได้เข้าสู่ในกระบวนการคัดเลือกได้อย่างรวดเร็ว หากคุณสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Management Associate Program) ของยูโอบี

คุณสมบัติของผู้จะสมัครเป็นนิสิต/นักศึกษาฝึกงานกับยูโอบี

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนที่ดี เคยเข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และเคยเข้าร่วมชมรมหรือทำ
  • กิจกรรมพิเศษ
  • มีทักษะในการสื่อสารดี

 

คุณจะได้เริ่มการเข้าร่วมกับโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ (UOB Singapore Internship Programme) โดยได้รับการแนะนำให้รู้จักกับองค์กร ซึ่งจะทำให้คุณได้เรียนรู้ภาพรวมการทำธุรกิจของยูโอบี รวมถึงรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจธนาคารในปัจจุบัน รวมถึงสิ่งที่ธนาคารคาดหวังจากการจ้างงานนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ คุณจะได้มีความเข้าใจถึงสายงานธุรกิจที่คุณเลือกโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและการสอนงาน ในระหว่างการฝึกงาน คุณจะได้เข้าร่วมในโครงการกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ

รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์จากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการกับเรา

ผมได้เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่สำคัญในช่วงที่ได้เป็นนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของยูโอบี (UOB Singapore Internship Programme) และได้รับคำชมจากความพยายามและการทำงานของผม
Francis Toh, นักศึกษาฝึกงานปี 2559

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ ช่วยให้ผมได้รับความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้และสอนงานให้ผมสามารถทำงานได้ดี
Kenny Liew, นักศึกษาฝึกงานปี 2559

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ เปรียบเสมือนการเดินทางที่เพิ่มพูนความรู้ให้ผมอย่างมาก ผมได้ผ่านการฝึกอบรมในส่วนงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และงานที่ผมได้ทำที่ยูโอบีทำให้ผมรู้สึกว่าได้ฝากผลงานเล็กๆ แต่เป็นสิ่งที่ความหมายไว้ที่ยูโอบี
Josiah Leow, นักศึกษาฝึกงานปี 2559

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน (UOB Singapore Internship Programme) ได้มีกระบวนการคัดเลือกอย่างมีระบบและขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เราสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี่ของยูโอบีได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วยการทดสอบความสามารถและการสัมภาษณ์โดยสายงานทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการบริหารระดับสูง

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินด้วยการทดสอบเชิงจิตวิทยา (Psychometric Assessment)
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอ
ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 4 การเสนอการตอบรับเข้าร่วมโครงการ

ยูโอบีได้ปิดรับผู้สมัครสำหรับตำแหน่งนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน (Internship Programme) แล้ว กดที่ View Jobs สำหรับตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร

View Jobs