โครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน (Internship) ของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย

Programme Overview

โครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน (UOB Malaysia Internship Programme) ของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย เป็นโครงการที่มีระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยคุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่งานตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งคุณจะได้รับประสบการณ์ ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและความท้าทายต่างๆ และได้รับประโยชน์จากการที่จะมีโอกาสเริ่มอาชีพของคุณในธุรกิจธนาคารและได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของยูโอบี การที่จะเป็นนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบีนั้น คุณจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จริงในการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ นอกจากนั้นแล้วคุณอาจจะได้รับโอกาสให้เข้ามาร่วมงานเป็นพนักงานประจำกับยูโอบี ประเทศมาเลเซียหลังจากสำเร็จโครงการฝึกงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี

  • สัญชาติมาเลเซีย
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย หรือต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผลการเรียนอยู่ในระดับเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.0 หรือ เกียรตินิยมอันดับ 2 ระดับสูง (หรือเทียบเท่า)
  • สามารถพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) ได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความสนใจในธุรกิจธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 

คุณจะได้เริ่มการเข้าร่วมกับโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศมาเลเซียด้วยการได้รับการแนะนำให้รู้จักกับองค์กร ซึ่งจะทำให้คุณได้เรียนรู้ภาพรวมของการทำธุรกิจของยูโอบี รวมถึงรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจธนาคารในปัจจุบัน และสิ่งที่ธนาคารคาดหวังจากการจ้างงานนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ คุณจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานต่างๆ ในธุรกิจโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและการสอนงาน ในระหว่างการฝึกงาน คุณจะได้เข้าร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับยูโอบีและธุรกิจธนาคาร

ฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย (UOB Malaysia Internship Programme) จากผู้ที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมกับเรา

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเสมอในการเรียนรู้ และฉันก็สนุกและได้ประโยชน์จากโครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย (UOB Malaysia Internship Programme) มากตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ยูโอบีให้โอกาสในการพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การทำงานหลายอย่างควบคู่กับ การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน การเป็นนิสิต/นักศึกษาฝึกงานเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในธุรกิจธนาคาร
Chew Chia Yee นักศึกษาฝึกงานปี 2558

ฉันได้รับประสบการณ์ที่มีค่ามากเกี่ยวกับเรื่องภาษีและการจัดเก็บภาษีสินค้าและการบริการ (GST) จากโครงการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งฉันได้รับมอบหมายให้ทำงานในแผนก Entity and Reporting Control ฉันได้รับการฝีกอบรมและแนะนำหลักในการทำงาน และได้รับโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้นและมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ขอขอบคุณยูโอบีสำหรับการให้โอกาสที่ดีมากในครั้งนี้
Melissa Xavier นักศึกษาฝึกงานปี 2559

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย (UOB Malaysia Internship Programme) ได้มีกระบวนการคัดเลือกอย่างมีระบบและขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เราสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี่ของยูโอบีได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

ยูโอบีได้ปิดรับผู้สมัครสำหรับตำแหน่งนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน (Internship Programme) แล้ว กดที่ View Jobs สำหรับตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร

View Jobs